UK Student Visa Guide

 Updated 08/05/2015

ขั้นตอนการสมัคร

 ขั้นตอนที่ 1  - เอ็กซเรย์ปอด

นักเรียนควรจะตรวจล่วงหน้าประมาณ 3-6 เดือนก่อนสมัครวีซ่า (Certificateมีอายุ 6เดือนดังนั้นนักเรียนไม่สามารถตรวจล่วงหน้าได้เกิน6เดือนนับจากวันที่จะเดินทาง) นัดหมายและลงทะเบียน ทางเว็บไซต์ https://register-uktb.iom.int/uktbdp-register/login.jsp ที่อยู่: อาคารเกษมกิจ ชั้น 8 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 (BTS ศาลาแดง Exit 1)  โทรศัพท์ 02 234 7950-5 เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8:00 – 17:00 น. หมายเหตุ: กรุณาติดต่อเพื่อนัดหมายล่วงหน้าประมาณ 2-3 วัน ตามเวลาทำการข้างต้น หลังจากลงทะเบียนกับ IOM นักเรียนสามารถเลือกไปรับการเอ็กซ์เรย์ปอดได้ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2 หรือ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

เอกสารที่ผู้สมัครต้องนำมายื่นในขั้นตอนที่ 1

การนัดหมายเพื่อรับการตรวจเชื้อวัณโรคที่ IOM (International Organization for Migration) หนังสือเดินทางตัวจริงที่จะใช้ในการเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด

  1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
  2. รูปถ่ายสีหน้าตรง 2 รูป ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
  3. ใบรับรองการตั้งครรภ์หรือสมุดฝากครรภ์ สำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์
  4. ค่าใช้จ่ายในการตรวจ 3,300 บาท (สามพันสามร้อยบาทถ้วน) ต่อคน ทั้งนี้ จะต้องชำระเป็นเงินสดที่ IOM เมื่อลงทะเบียนก่อนจะรับการตรวจ
  5. ที่อยู่ของมหาวิทยาลัย (ดูได้จาก offer letter)

หมายเหตุ Counselor McDucation จะได้รับการอบรมเพื่อสามารถให้คำแนะนำและเช็คเอกสารให้สำหรับวีซ่านักเรียนเท่านั้น หากนักเรียนหรือผู้ปกครองต้องการปรึกษา สอบถามหรือขอความช่วยเหลือในการกรอกและเช็คเอกสารวีซ่าท่องเที่ยว (Visitor Visa) จากผู้เชี่ยวชาญ กรุณาติดต่อบริษัทเอเจนซี่ท่องเที่ยวที่รับทำวีซ่าท่องเที่ยว UK หรือบริษัท Reunion โทร 02 261 4017 (ค่าบริการ 2,000 บาทต่อท่าน) เนื่องจากวีซ่าชนิดนี้จะผ่านหรือไม่จะขึ้นอยู่กับวิจารณญานของเจ้าหน้าที่สถานฑูตแต่ละคนรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.reuniontravel.net

ขั้นตอนที่ 2 สมัครวีซ่าที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าของสหราชอาณาจักร

ที่อยู่: The Trendy Office Building , ชั้น 28, ซอยสุชุมวิท 13 (BTS นานา Exit 3) ติดต่อได้ที่ https://ukvi-international.faq-help.com/ เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์: กรณียื่นคำขอ เวลา 08.00 – 15.00 น; รับหนังสือเดินทางคืน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10:00 -16:00 น. วันเสาร์: กรณียื่นคำขอ เวลา 8.30 – 12.00 น. (มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม 1500 บาท ชำระเป็นเงินสด); รับหนังสือเดินทางคืน เวลา 8.30 – 12.00น

เอกสารที่ผู้สมัครต้องนำมายื่นในขั้นตอนที่ 2

1.ลงทะเบียน, กรอกข้อมูลในใบสมัคร Online และชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าธรรมเนียม Immigration health surcharge (IHS) ผ่านบัตรเครดิต (ในระบบจะแปลงหน่วยเงินเป็น USD โดยอัตโนมัติ) https://www.visa4uk.fco.gov.uk/  (ควรใช้ Google Chrome ในการทำใบสมัคร) ต้องปริ้นท์ใบสมัครออกมา และเซ็นชื่อตาม Passport

IHS คือ ค่าธรรมเนียมที่นักศึกษาต่างชาติต้องจ่าย เพื่อได้ให้นักเรียนสามารถใช้บริการของ National Health Service (NHS) ได้ โดยสามารถเช็คค่าธรรมเนียมล่วงหน้าได้ที่ https://www.immigration-health-surcharge.service.gov.uk/checker/type  ถ้าคอร์สเรียนไม่เกิน 6 เดือน ต้องเข้าไปกรอกข้อมูล แต่ไม่ต้องชำระเงิน

       a. ถ้าคอร์สเรียนมากกว่า 6 เดือน คิดค่าธรรมเนียมปีละ 150 GBP โดยระบบ IHS จะคิดค่าธรรมเนียมตามระยะเวลาที่ได้วีซ่าจริง เศษของระยะเวลาจะถูกปัดขึ้นเป็นครึ่งปี (6 เดือนเท่ากับ 75 GBP) หรือ 1 ปีเต็ม (150 GBP) เช่น

           - ถ้าคอร์สเรียนปริญญาโทเท่ากับ 1 ปี โดยปกติจะได้วีซ่าประมาณ 1 ปี 4 เดือน ซึ่งต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเท่ากับ 1 ปีครึ่ง               หรือ 1 ปี 6 เดือน คือเท่ากับ 225 GBP (ประมาณ 351 USD) – ถ้าคอร์สเรียนปริญญาโทเท่ากับ 1 ปี และมีการเรียนคอร์ส Pre-sessional English อีก 3 เดือน จะได้วีซ่าประมาณ 1 ปี 7 เดือน ซึ่งต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเท่ากับ 2 ปี คือ 300 GBP (ประมาณ 468 USD)

2.ใบนัดหมายวันยื่นวีซ๋า- หลัง submit ใบสมัคร online จะสามารถนัดหมายได้เลย (สามารถเลื่อนเวลานัดได้ภายใน 24 ชม ก่อนวันนัดหมายและไม่สามารถ Refund เงินคืนได้หากไม่ยื่นวีซ่าภายในวัน เวลากำหนด) เมื่อนัดหมายแล้ว ต้องปริ๊นใบนัดหมายจากอีเมลหรือเว็บไซต์ประกอบการยื่นวีซ่า

3.ใบยืนยันการจ่ายค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า – ค่าธรรมเนียมขอวีซ่าคือ 515 USD  ณ วันที่ 7/7/2015 โดยจ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต หลังนัดหมายวันยื่นวีซ่า ในข้อ 2 หลังชำระเงินแล้ว ต้องปริ๊นหลักฐานยืนยันการจ่ายค่าธรรมเนียมจากในอีเมล

4.ใบยืนยันการจ่ายค่าธรรมเนียม Immigration health surcharge-ต้องปริ้นท์หลักฐานการจ่ายค่าธรรมเนียมจากในอีเมล และเขียน IHS Reference ที่มุมบนขวามือของใบสมัครวีซ่าข้อ 1

5.หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานครอบคลุมระยะเวลาวีซ่าที่มีหน้าว่างอย่างต่ำ 1 หน้า พร้อมสำเนาหน้าแรก 2 ชุด และสำเนาทุกหน้าที่มีประทับตราเข้า-ออกเมือง 1 ชุด และหนังสือเดินทางฉบับเดิม (ถ้ามี) พร้อมสำเนหน้าแรก  

6.สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

7.ภาพถ่ายพื้นหลังสีขาวหรือเทาอ่อน ขนาด 45mm x 35mm จำนวน 2 ใบ (กรุณาตรวจสอบมาตรฐานรูปถ่ายจาก UKVI Website)

8.CAS Statement เพื่อใช้ในการสมัครวีซ่า (มหาวิทยาลัยจะออกให้ล่วงหน้าไม่เกิน 6 เดือนก่อนคอร์สเริ่ม) (กรุณาตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องก่อนการยื่นวีซ่า)

9.Offer Letter คอร์สปริญญาตรี/โท/เอก (ถ้ามี)

10.เอกสารทั้งหมดที่ใช้ยื่นสมัครเรียน เช่น Transcript, Graduate Certificate, IELTS  พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด

11.เอกสารทางการเงิน (IMPORTANT – นักเรียนควรเตรียมเอาเงินเข้าบัญชีล่วงหน้าอย่างต่ำ 1 เดือน) ยอดเงินขั้นต่ำ – [ค่าเรียน - เงินมัดจำที่จ่ายให้มหาวิทยาลัยแล้ว] + [820 ปอนด์ x จำนวนเดือนของคอร์สเรียน] หากระยะเวลาเกิน 9 เดือน เเสดงยอดแค่ 9 เดือนคือ 7,380 ปอนด์

(IMPORTANT – นักเรียนควรเตรียมเอาเงินเข้าบัญชีล่วงหน้าอย่างต่ำ 1 เดือนและไม่ควรถอนเงินออกจนกว่าจะได้วีซ่า)

ชนิดบัญชี - ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำที่สามารถถอนได้ทันที – เท่านั้น

ชื่อบัญชี – ควรจะเป็น ชื่อนักเรียนเป็นเจ้าของบัญชี หรือ หนึ่งในเจ้าของบัญชี (ไม่สามารถใช้บัญชีบริษัทได้) กรณีเป็น บัญชีผู้ปกครอง ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม คือ 2.1) ใบสูติบัตรของนักเรียนฉบับจริง (ในกรณีที่ใบสูติบัตรสูญหายสามารถใช้ 1) สำเนาใบสูติบัตรที่ประทับตรารับรองโดยเจ้าหน้าที่อำเภอ หรือ 2.) ทะเบียนบ้านที่ระบุชื่อบิดามารดาและรหัสบัตรประชนชนแทนได้) 2.2) ใบแปลใบสูติบัตรของนักเรียน 2.3) จดหมายสปอนเซอร์ (ขอตัวอย่างได้จาก McDucation) 2.4) พาสปอร์ตหรือสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องจากผู้ปกครอง และ กรณีที่ชื่อหรือนามสกุลในเอกสารข้างต้นไม่เหมือนกัน ต้องแนบ ทะเบียนสมรสหรือเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัวจริงแ ละฉบับแปล

เอกสารจากธนาคารที่ต้องใช้ (เอกสารควรระบุวันที่ออกเป็นวันเดียวกัน และต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ออกจดหมาย)

  1. Bank Statement ย้อนหลัง 28 วัน เป็นภาษาอังกฤษ หรือที่มีชื่อเขียนกำกับเป็นภาษาอังกฤษ ถ้าในเอกสารไม่มีคำกำกับที่เป็นภาษาอังกฤษ ควรแปล statement ให้เป็นภาษาอังกฤษ
  2. Bank Guarantee หน่วยเงิน GBP (ภาษาอังกฤษ) โดยต้องระบุรายละเอียด เลขที่บัญชี (Account No.) และชนิดของบัญชีให้ชัดเจน

กรณีทีธนาคารออก Statement ไม่ได้ Bank statement ควรจะมระบุ Remark ใน Bank Guarantee ดังนี้  Remarks: The minimum balance of xxxxx THB or xxx GBP has been maintained in this account since 10/04/2010 (A minimum of 28 days)   12.(จากขั้นตอนที่ 1) ผลการตรวจเชื้อวัณโรค (TB Certificate) โดย IOM สำหรับ Tier 4 (General/ Adult) Student Visa 13.ATAS Certificate https://www.gov.uk/academic-technology-approval-scheme (กรุณาตรวจสอบว่าหลักสูตรของนักเรียนต้องใช้ ATAS หรือไม่ การสมัคร ATAS จะใช้เวลาประมาณ 20 วันทำการ)

เอกสารที่ใช้ยื่นต้องเป็นตัวจริงพร้อมสำเนา หากเอกสารเป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆ จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียดผู้แปลและ contact details หรือบริษัทที่รับแปลเอกสารทั่วไป (Professional Translator) หรือนักเรียนสามารถติดต่อบริษัทแปลข้างล่างได้

บริษัท เอส บอร์น คันซัลทิง แอนด์ ทราเวล จำกัด http://www.sborntravelvisa.com/?page_id=31 อาคารเมอร์คิวรี่ทาวเวอร์ ชั้น 6 ห้อง 603 Tel 02-2540330-1, 08-9179-7649, 08-6335-0273, 08-6012-4659 E-mail : svanskaborn@gmail.com

หากนักเรียนต้องนำเอกสารไปใช้ใน UK เพื่อต่อวีซ่า เอกสารฉบับแปลต้องได้รับการรับรองคำแปลจากกรมการกงสุลไทย กระทรวงต่างประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติม กรมการกงศุล http://www.consular.go.th/main/th/form/1421/21818-ตัวอย่างคำแปลแบบฟอร์มเอกสารราชการ.html http://www.consular.go.th/main/th/services/21872-รายละเอียดขั้นตอนการรับรองเอกสารมีดังนี้.html  

หรือ บริษัท บี.เอช.ไอ.มีเดีย จำกัด (ศูนย์แปลเอกสาร สวัสดิการกรมการกงสุล) ศูนย์แปลเอกสาร ชั้น 2 ศูนย์ร่วมบริการกระทรวงการต่างประเทศกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ (ติดต่อ คุณไก่) Tel. 08-5922-7515 Email: premjit.dong@gmail.com

แผนที่ศูนย์ IOM

mm

แผนที่ศูนย์ยื่นวีซ่า

p