UK Student Visa Guide

Tier 4 Point Based System Guidance Application Process (Update 07/07/2014) สำหรับวีซ่าประเภทอื่นๆกรุณาอ้างอิงตามข้อมูลของ UKVIwebsite หรือสอบถาม McDucation เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 1 : Tuberculosis testing

นักเรียนควรจะตรวจล่วงหน้าประมาณอย่างต่ำ 3 เดือนก่อนสมัครวีซ่า โดยนัดหมาย IOM ผ่านทางเว็บไซต์ https://register-uktb.iom.int/uktbdp-register/login.jsp เพื่อเข้ารับการตรวจเชื้อวัณโรค(สำหรับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกประเภทในประเทศไทยที่ประสงค์จะพำนักในสหราชอาณาจักร นานกว่า 6 เดือน) ตรวจสอบขั้นตอนโดยละเอียดได้ที่ เวบไซต์

ที่อยู่: อาคารเกษมกิจ ชั้น 8 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์: 02 234 7950-5 E-mail: bkk.tbdp.uk@iom.int

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8:00 – 17:00 น. หมาย เหตุ: กรุณาติดต่อเพื่อนัดหมายล่วงหน้าประมาณ 2-3 วัน ตามเวลาทำการข้างต้น หลังจากลงทะเบียนกับ IOM นักเรียนสามารถเลือกไปรับการเอ็กซ์เรย์ปอดได้ที่

 1. โรงพยาบาลพญาไท 2
 2. โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

เอกสารที่ผู้สมัครต้องนำมายื่นในขั้นตอนที่ 1

การนัดหมายเพื่อรับการตรวจเชื้อวัณโรคที่ IOM (International Organization for Migration)
 1. หนังสือเดินทางตัวจริงที่จะใช้ในการเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 2. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 3. รูปถ่ายสีหน้าตรง 2 รูป ขนาด 1.5x2 นิ้ว (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 4. ใบรับรองการตั้งครรภ์หรือสมุดฝากครรภ์ สำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์
 5. ค่าใช้จ่ายในการตรวจ 3,300 บาท (สามพันสามร้อยบาทถ้วน) ต่อคน ทั้งนี้ จะต้องชำระเป็นเงินสดที่ IOM เมื่อลงทะเบียนก่อนจะรับการตรวจ
 6. ที่อยู่ของมหาวิทยาลัย (ดูได้จาก offer letter)

ขั้นตอนที่ 2 : สมัครวีซ่าที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าของสหราชอาณาจักร

ที่ อยู่: The UK Visa Application Centre (BTS นานา) อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 1011 ติดต่อได้ที่  https://ukvi-international.faq-help.com/, โทร  0018 001 5620 78469 สำหรับเบอร์ใน UK 00441243218110

เวลา ทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์; ยื่นคำขอ: 08.00 – 15.00 น; วันเสาร์ เวลา 8.30 – 12.00น โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่ม 1,500 บาท (ชำระเป็นเงินสด); รับหนังสือเดินทางคืน: วันจันทร์ – วันศุกร์ 10.00 – 16.00 น.; วันเสาร์ 8.30 – 12.00 น.

เอกสารที่ผู้สมัครต้องนำมายื่นในขั้นตอนที่ 2

 1. ใบสมัคร Online
 2. ค่า ธรรมเนียมการขอวีซ่า (530 USD – ณ วันที่ 07/07/2014) จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิตพร้อมกับการทำใบสมัคร Online ในข้อ 1 (ปริ๊นอีเมล์ยืนยันการจ่ายค่าธรรมเนียม) (สามารถเลื่อนเวลานัดได้ภายใน 24 ชม ก่อนวันนัดหมายและไม่สามารถ Refund เงินคืนได้หากไม่ยื่นวีซ่าภายในวัน เวลากำหนด)
 3. ใบนัดหมายยื่นวีซ่า (ปริ้นจากอีเมลหลังจ่ายค่าธรรมเนียมข้อ 2)
 4. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานครอบคลุมระยะเวลาวีซ่าที่มีหน้าว่างอย่างตํ่า 1 หน้า พร้อมสำเนาหน้าแรก 2 ชุด และสำเนาทุกหน้าที่มีประทับตราเข้า-ออกเมือง 1 ชุด และหนังสือเดินทางฉบับเดิม (ถ้ามี) พร้อมสำเนาหน้าแรก
 5. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 6. ภาพถ่ายพื้นหลังสีขาวหรือเทาอ่อน ขนาด 45mm x 35mm จำนวน 2 ใบ (กรุณาตรวจสอบมาตรฐานรูปถ่ายจาก UKVI Website)
 7. CAS Statement เพื่อใช้ในการสมัครวีซ่า (มหาวิทยาลัยจะออกให้ล่วงหน้าไม่เกิน 6 เดือนก่อนคอร์สเริ่ม) (กรุณาตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง)
 8. offer Letter คอร์สปริญญาตรี/โท/เอก (ถ้ามี)
 9. เอกสารทั้งหมดที่ใช้ยื่นสมัครเรียน เช่น Transcript, Graduate Certificate, IELTS พร้อมสำเนา
 10. เอกสารทางการเงิน (IMPORTANT – นักเรียนควรเตรียมเอาเงินเข้าบัญชีล่วงหน้าอย่างต่ำ 1 เดือน)
  <br>ยอดเงินขั้นต่ำ – [ค่าเรียน - เงินมัดจำที่จ่ายให้มหาวิทยาลัยแล้ว] + [820 ปอนด์ x จำนวนเดือนของคอร์สเรียน] หากระยะเวลาเกิน 9 เดือน แสดงยอดแค่ 9 เดือน คือ 7,380 ปอนด์
  <br>ชนิดบัญชี – ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำที่สามารถถอนได้ทันที เท่านั้น
  <br>ชื่อบัญชี – ควรจะเป็น ชื่อนักเรียนเป็นเจ้าของบัญชี หรือ หนึ่งในเจ้าของบัญชี กรณีเป็น บัญชีผู้ปกครอง ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมคือ
  <br>2.1) สูติบัตรของนักเรียนฉบับจริง
  <br>2.2) ใบแปลใบสูติบัตรของนักเรียน
  <br>2.3) จดหมายสปอนเซอร์
  <br>2.4) พาสปอร์ตหรือสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องจากผู้ปกครอง และ กรณีที่ชื่อหรือนามสกุลในเอกสารข้างต้นไม่เหมือนกัน ต้องแนบ ทะเบียนสมรสหรือเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัวจริงและฉบับแปล จากข้อ 2.1 ในกรณีที่ใบสูติบัตรสูญหายสามารถใช้
  <br>1) สำเนาใบสูติบัตรที่ประทับตรารับรองโดยเจ้าหน้าที่อำเภอ หรือ

  <br>2) ทะเบียนบ้านที่ระบุชื่อบิดามารดาและรหัสบัตรประชาชนแทนได้ (เอกสารทุกชนิดที่เป็นภาษาไทยต้องนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย)

  <br>เอกสารจากธนาคารที่ต้องใช้ (เอกสารควรระบุวันที่ออกเป็นวันเดียวกัน และต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ยื่นใบสมัครวีซ่า)
  <br>a. Bank Statement ย้อนหลัง 28 วัน เป็นภาษาอังกฤษ หรือที่มีชื่อเขียนกำกับเป็นภาษาอังกฤษ
  <br>b. Financial guarantee หน่วยเงิน GBP (ภาษาอังกฤษ) โดยต้องระบุรายละเอียด เลขที่บัญชี (Account No.) และชนิดของบัญชีให้ ชัดเจน
  กรณีที่ไม่มี Bank Statement ควรระบุ Remark ใน Financial guarantee ดังนี้ Remarks: The minimum balance of xxxxx THB or  xxx GBP has been maintained in this account since 10/04/2010 (A minimum of 28 days)
 11. (จากขั้นตอนที่ 1) ผลการตรวจเชื้อวัณโรค (TB Certificate) โดย IOM สำหรับ Tier 4 (General/ Adult) Student Visa
 12. ATAS Certificate https://www.gov.uk/academic-technology-approval-scheme (กรุณาตรวจสอบว่าหลักสูตรของนักเรียนต้องใช้     ATAS หรือไม่ การสมัคร ATAS จะใช้เวลาประมาณ 30 วันทำการ)

เอกสาร ที่ใช้ยื่นต้องเป็นตัวจริงและเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ถ้าเอกสารเป็นภาษาอื่นต้องได้รับการแปลจากผู้แปลที่ได้รับการับรองจากสถาน ฑูตอังกฤษ และเอกสารทุกอย่างต้องทำการถ่ายสำเนาไว้ด้วย