UK Student Visa Guide

Tier 4 Point Based System Guidance Application Process (Update 07/07/2014) สำหรับวีซ่าประเภทอื่นๆกรุณาอ้างอิงตามข้อมูลของ UKVIwebsite หรือสอบถาม McDucation เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 1 : Tuberculosis testing

กเรียนควรจะตรวจล่วงหน้าประมาณอย่างต่ำ 3 เดือนก่อนสมัครวีซ่า โดยนัดหมาย IOM ผ่านทางเว็บไซต์ https://register-uktb.iom.int/uktbdp-register/login.jsp เพื่อเข้ารับการตรวจเชื้อวัณโรค(สำหรับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกประเภทในประเทศไทยที่ประสงค์จะพำนักในสหราชอาณาจักร นานกว่า 6 เดือน) ตรวจสอบขั้นตอนโดยละเอียดได้ที่ เวบไซต์

ที่อยู่: อาคารเกษมกิจ ชั้น 8 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 02 234 7950-5 E-mail: bkk.tbdp.uk@iom.int
เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8:00 – 17:00 น.
หมายเหตุ: กรุณาติดต่อเพื่อนัดหมายล่วงหน้าประมาณ 2-3 วัน ตามเวลาทำการข้างต้น หลังจากลงทะเบียนกับ IOM นักเรียนสามารถเลือกไปรับการเอ็กซ์เรย์ปอดได้ที่

 1. โรงพยาบาลพญาไท 2
 2. โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

เอกสารที่ผู้สมัครต้องนำมายื่นในขั้นตอนที่ 1

การนัดหมายเพื่อรับการตรวจเชื้อวัณโรคที่ IOM (International Organization for Migration)
 1. หนังสือเดินทางตัวจริงที่จะใช้ในการเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 2. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 3. รูปถ่ายสีหน้าตรง 2 รูป ขนาด 1.5x2 นิ้ว (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 4. ใบรับรองการตั้งครรภ์หรือสมุดฝากครรภ์ สำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์
 5. ค่าใช้จ่ายในการตรวจ 3,300 บาท (สามพันสามร้อยบาทถ้วน) ต่อคน ทั้งนี้ จะต้องชำระเป็นเงินสดที่ IOM เมื่อลงทะเบียนก่อนจะรับการตรวจ
 6. ที่อยู่ของมหาวิทยาลัย (ดูได้จาก offer letter)

ขั้นตอนที่ 2 : สมัครวีซ่าที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าของสหราชอาณาจักร

ที่อยู่: The UK Visa Application Centre (BTS นานา) อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 1011
ติดต่อได้ที่ https://ukvi-international.faq-help.com/, โทร  0018 001 5620 78469 สำหรับเบอร์ใน UK 00441243218110

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์; ยื่นคำขอ: 08.00 – 15.00 น; วันเสาร์ เวลา 8.30 – 12.00น โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่ม 1,500 บาท (ชำระเป็นเงินสด);
รับหนังสือเดินทางคืน: วันจันทร์ – วันศุกร์ 10.00 – 16.00 น.; วันเสาร์ 8.30 – 12.00 น.

เอกสารที่ผู้สมัครต้องนำมายื่นในขั้นตอนที่ 2

 1. ใบสมัคร Online
 2. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า (530 USD – ณ วันที่ 07/07/2014) จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิตพร้อมกับการทำใบสมัคร Online ในข้อ 1 (ปริ๊นอีเมล์ยืนยันการจ่ายค่าธรรมเนียม) (สามารถเลื่อนเวลานัดได้ภายใน 24 ชม ก่อนวันนัดหมายและไม่สามารถ Refund เงินคืนได้หากไม่ยื่นวีซ่าภายในวัน เวลากำหนด)
 3. ใบนัดหมายยื่นวีซ่า (ปริ้นจากอีเมลหลังจ่ายค่าธรรมเนียมข้อ 2)
 4. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานครอบคลุมระยะเวลาวีซ่าที่มีหน้าว่างอย่างตํ่า 1 หน้า พร้อมสำเนาหน้าแรก 2 ชุด และสำเนาทุกหน้าที่มีประทับตราเข้า-ออกเมือง 1 ชุด และหนังสือเดินทางฉบับเดิม (ถ้ามี) พร้อมสำเนาหน้าแรก
 5. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 6. ภาพถ่ายพื้นหลังสีขาวหรือเทาอ่อน ขนาด 45mm x 35mm จำนวน 2 ใบ (กรุณาตรวจสอบมาตรฐานรูปถ่ายจาก UKVI Website)
 7. CAS Statement เพื่อใช้ในการสมัครวีซ่า (มหาวิทยาลัยจะออกให้ล่วงหน้าไม่เกิน 6 เดือนก่อนคอร์สเริ่ม) (กรุณาตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง)
 8. เอกสารทั้งหมดที่ใช้ยื่นสมัครเรียน เช่น Transcript, Graduate Certificate, IELTS พร้อมสำเนา
 9. เอกสารทางการเงิน (IMPORTANT – นักเรียนควรเตรียมเอาเงินเข้าบัญชีล่วงหน้าอย่างต่ำ 1 เดือน)
  ยอดเงินขั้นต่ำ – [ค่าเรียน - เงินมัดจำที่จ่ายให้มหาวิทยาลัยแล้ว] + [820 ปอนด์ x จำนวนเดือนของคอร์สเรียน] หากระยะเวลาเกิน 9 เดือน แสดงยอดแค่ 9 เดือน คือ 7,380 ปอนด์
  ชนิดบัญชี – ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำที่สามารถถอนได้ทันที เท่านั้น
  ชื่อบัญชี – ควรจะเป็น ชื่อนักเรียนเป็นเจ้าของบัญชี หรือ หนึ่งในเจ้าของบัญชี กรณีเป็น บัญชีผู้ปกครอง ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมคือ
  2.1) สูติบัตรของนักเรียนฉบับจริง
  2.2) ใบแปลใบสูติบัตรของนักเรียน
  2.3) จดหมายสปอนเซอร์
  2.4) พาสปอร์ตหรือสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องจากผู้ปกครอง และ กรณีที่ชื่อหรือนามสกุลในเอกสารข้างต้นไม่เหมือนกัน ต้องแนบ ทะเบียนสมรสหรือเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัวจริงและฉบับแปล
  จากข้อ 2.1 ในกรณีที่ใบสูติบัตรสูญหายสามารถใช้
  1) สำเนาใบสูติบัตรที่ประทับตรารับรองโดยเจ้าหน้าที่อำเภอ หรือ
  2) ทะเบียนบ้านที่ระบุชื่อบิดามารดาและรหัสบัตรประชาชนแทนได้ (เอกสารทุกชนิดที่เป็นภาษาไทยต้องนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย)

  เอกสารจากธนาคารที่ต้องใช้
  (เอกสารควรระบุวันที่ออกเป็นวันเดียวกัน และต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ยื่นใบสมัครวีซ่า)
  a. Bank Statement ย้อนหลัง 28 วัน เป็นภาษาอังกฤษ หรือที่มีชื่อเขียนกำกับเป็นภาษาอังกฤษ
  b. Financial guarantee หน่วยเงิน GBP (ภาษาอังกฤษ) โดยต้องระบุรายละเอียด เลขที่บัญชี (Account No.) และชนิดของบัญชีให้ ชัดเจน กรณีที่ไม่มี Bank Statement ควรระบุ Remark ใน Financial guarantee ดังนี้ Remarks: The minimum balance of xxxxx THB or  xxx GBP has been maintained in this account since 10/04/2010 (A minimum of 28 days)

 10. (จากขั้นตอนที่ 1) ผลการตรวจเชื้อวัณโรค (TB Certificate) โดย IOM สำหรับ Tier 4 (General/ Adult) Student Visa
 11. ATAS Certificate https://www.gov.uk/academic-technology-approval-scheme (กรุณาตรวจสอบว่าหลักสูตรของนักเรียนต้องใช้     ATAS หรือไม่ การสมัคร ATAS จะใช้เวลาประมาณ 30 วันทำการ)

เอกสารที่ใช้ยื่นต้องเป็นตัวจริงและเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ถ้าเอกสารเป็นภาษาอื่นต้องได้รับการแปลจากผู้แปลที่ได้รับการับรองจากสถานฑูตอังกฤษ และเอกสารทุกอย่างต้องทำการถ่ายสำเนาไว้ด้วย